Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Stichting Schildpaddencentrum Nederland: (verder te noemen het Schildpaddencentrum), gevestigd J Keplerweg 26 (2408 AC) te Alphen aan den Rijn, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen voorwaarden).

1.a Schildpaddencentrum: het gebouw waarbinnen zich de faciliteiten en schildpaddenverblijven bevinden, inclusief buitenterras en parkeerterrein.

1.b Winkel Schildpaddencentrum: Een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnaam van het Schildpaddencentrum.

1.c Product: een artikel of verkoopitem dat in webwinkel Schildpaddencentrum.nl of fysieke winkel van het Schildpaddencentrum te koop wordt aangeboden.

1.d Betaalmethode: de wijze waarop binnen het Schildpaddencentrum kan worden betaald. Beschikbare betaalmethoden zijn iDEAL, Bancontact, SOFORT Banking, PayPal, Mastercard, V Pay, Maestro, Visa, Apple Pay, Bankoverschrijving, Pinbetaling en Contante (cash) betaling.

1.e Ticket: een bewijs dat tegen betaling aan de kassa van het Schildpaddencentrum is verkregen en op een bezoekdag toegang geeft tot het Schildpaddencentrum.

1.f Receptionist(e): Een vrijwilliger van het Schildpaddencentrum die werkzaamheden verricht in de receptie c.q. aan de kassa.

1.g Online ticket: een bewijs voorzien van barcode of QR code dat via e-mail is verkregen nadat betaling middels een beschikbare betaalmethode succesvol is afgerond en op een bezoekdag toegang geeft tot het Schildpaddencentrum.

1.h Bezoeker: een ieder die zich al dan niet met goedvinden van het Schildpaddencentrum binnen het Schildpaddencentrum, op het buitenterras of parkeerterrein bevindt.

1.i Abonnementhouder: een ieder die met het Schildpaddencentrum een overeenkomst heeft gesloten, waarbij een eenmalige betaling wordt gedaan, met het recht op bezoekdagen het Schildpaddencentrum gedurende een periode van 12 maanden te mogen bezoeken.

1.j Cadeaubon: een via e-mail verkregen waardebon in de vorm van een code die wordt uitgegeven door het Schildpaddencentrum en de ontvanger in webwinkel Schildpaddencentrum.nl kan besteden. Het bedrag dat door de Cadeaubon wordt vertegenwoordigd heeft dezelfde functie als ruilmiddel baar papiergeld, tot het bedrag dat is gekoppeld aan de Cadeaubon.

1.k Vaste Klant Korting: de korting die geregistreerde klanten ontvangen wanneer zij producten bestellen in webwinkel Schildpaddencentrum.nl of producten kopen in de fysieke winkel van het Schildpaddencentrum.

1.l Bezorgdagen: de dagen waarop bestellingen door PostNL worden bezorgd. Bestellingen naar adressen in Nederland en België worden binnen 2 bezorgdagen (maandag t/m zaterdag, feestdagen uitgezonderd) bezorgd. Bestellingen naar adressen in Duitsland en Oostenrijk worden respectievelijk binnen 3 en 5 bezorgdagen (maandag t/m zaterdag, feestdagen uitgezonderd) bezorgd. Door onvoorziene omstandigheden kan bij PostNL of één van haar buitenlandse partners vertraging ontstaan. Hierdoor kan het kenbaar gemaakte aantal dagen met betrekking tot bezorging niet worden gegarandeerd.

1.m Donatie: geldelijke bijdrage aan het Schildpaddencentrum voor het realiseren van de doelstelling.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

2.2 Als deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun inhoud over het geheel niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.

2.3 Als enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal het Schildpaddencentrum in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Voorwaarden Online Ticket

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op een online ticket dat door het Schildpaddencentrum wordt verkocht.

3.2 Het daadwerkelijk bestellen van een online ticket houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3.3 Een online ticket is 1 jaar geldig vanaf datum aankoop en geeft op een bezoekdag toegang tot het Schildpaddencentrum.

3.4 De aan een online ticket gekoppelde barcode of QR code wordt gescand van het scherm van een smartphone of tablet. Als dit niet mogelijk is moet de barcode of QR code uitgeprint worden aangeboden. De barcode of QR code mag alleen in kleur of zwart-wit worden uitgeprint op blanco A4-papier zonder aanpassingen met een goede kwaliteit. Een uitgeprinte barcode of QR code mag niet gevouwen of beschadigd worden. Hiermee verliest een online ticket zijn geldigheid.

3.5 Als een online ticket voor meerdere personen wordt aangemaakt, moeten deze personen het Schildpaddencentrum gelijktijdig bezoeken. Gescheiden bezoeken is niet toegestaan.

3.6 Een online ticket kan niet worden geannuleerd, niet worden teruggenomen, niet worden omgewisseld voor geld of vervangen en de geldigheidsduur kan niet worden verlengd.
Opmerking: De koop en verkoop van een online ticket valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3 BW betreffende tijdsgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdsgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.

3.7 Een online ticket mag niet worden doorverkocht of op andere wijze voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Artikel 4. Voorwaarden Bezoekers

4.1 Deze voorwaarden (tevens genoemd ‘Bezoekersreglement’) zijn verbonden aan iedere verkoop dan wel uitgifte van een online ticket, ticket aan de kassa of een abonnement.

4.2 Door zich binnen het Schildpaddencentrum te bevinden, aanvaard je als bezoeker deze voorwaarden.

Handhaving

4.3 Het Schildpaddencentrum is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van deze voorwaarden gerechtigd de desbetreffende bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het Schildpaddencentrum te ontzeggen. Het Schildpaddencentrum kan voorts al datgene doen dat dienstbaar is of nodig wordt geacht, waaronder het doen van aangifte bij de politie.

4.4 In verband met veiligheid en orde binnen het Schildpaddencentrum zijn op verschillende punten zichtbaar camera’s opgesteld. Als het nodig is kunnen camerabeelden worden gebruikt bij de opsporing van eventuele ordeverstoring of ander ongewenst gedrag.

Verbodsbepalingen

Het is zonder uitdrukkelijke instemming van het Schildpaddencentrum verboden:

4.5 Zich binnen het Schildpaddencentrum te bevinden zonder geldig ticket;

4.6 Schildpadden in verblijven te verstoren, te voeren, op ramen van verblijven te tikken en voorwerpen in verblijven te deponeren.

4.7 Aan het Schildpaddencentrum toebehorende of anderszins binnen het Schildpaddencentrum aanwezige zaken, waaronder begrepen schildpadden, (kunst)planten, meubilair, toe te eigenen, te stelen, te verstoren, te vernielen of te beschadigen alsmede buiten het Schildpaddencentrum te brengen;

4.8 Binnen het Schildpaddencentrum aanwezige zaken te gebruiken op een andere wijze dan waarvoor deze naar aard en inrichting bedoeld zijn, één en ander ter beoordeling aan het Schildpaddencentrum;

4.9 Zich binnen het Schildpaddencentrum voort te bewegen middels rollend materieel zoals fietsen, loopfietsen, skateboards en/of skeelers. Uitgezonderd zijn rolstoelen, kinderwagens, fietsen en stepjes van kinderen;

4.10 Het Schildpaddencentrum te bezoeken met honden. Aangelijnde hulp en geleidehonden zijn wel toegestaan;

4.11 Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, lawaai te veroorzaken, overlast te bezorgen of anderszins de orde binnen het Schildpaddencentrum te verstoren, één en ander ter beoordeling aan het Schildpaddencentrum;

4.12 Vrijwilligers werkzaam binnen het Schildpaddencentrum door woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten of hen dit te bemoeilijken, één en ander ter beoordeling aan het Schildpaddencentrum;

4.13 Afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken;

4.14 Goederen te koop aan te bieden;

4.15 Ballen, ballonnen, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens binnen het Schildpaddencentrum te brengen;

4.16 Gebruik te maken van foto-,video-, film, geluids- en andere registratieapparatuur, tenzij bestemd voor particulier en niet zakelijk gebruik;

4.17 Strafbare feiten te plegen of anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedrag te vertonen, één en ander ter beoordeling van de vrijwilliger(s) van het Schildpaddencentrum.

Gebodsbepalingen

4.18 Iedere bezoeker is gehouden op eerste aanvraag van de vrijwilliger(s) van het Schildpaddencentrum een geldig ticket of abonnement alsmede een geldig legitimatiebewijs te tonen;

4.19 iedere bezoeker is in het kader van de algemene veiligheid gehouden de vrijwilliger(s) van het Schildpaddencentrum toe te staan door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken dan wel een veiligheidsfouillering uit te voeren;

4.20 Alle waarschuwingsborden alsmede instructies en aanwijzingen van de vrijwilliger(s) van het Schildpaddencentrum dienen strikt en terstond in acht genomen te worden;

4.21 Groepen kinderen moeten altijd begeleid worden door een gezien het aantal kinderen voldoende aantal begeleiders. Uitgangspunt in deze is 1 begeleider op 5 kinderen;

4.22 Binnen het Schildpaddencentrum mag slechts op rustige en zachte toon worden gesproken en mag niet worden gerend;

4.23 Iedere bezoeker is gehouden het Schildpaddencentrum toe te staan binnen het Schildpaddencentrum beeld of geluid te (doen) registreren. De bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik of openbaarmaking van zijn of haar portret/gelijkenis door het Schildpaddencentrum, noch daarvoor enige financiële vergoeding verlangen.

Aansprakelijkheidsbeperking

4.24 Het verblijf van de bezoeker binnen het Schildpaddencentrum, alsmede het gebruik van de faciliteiten, het parkeerterrein alsmede van rolstoelen en/of kinderwagens, is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

4.25 Het Schildpaddencentrum is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Schildpaddencentrum of haar vrijwilliger(s), terwijl de schadeveroorzakende handelingen van die vrijwilliger(s) geschiedden in de uitoefening van of verband hielden met de normale taken van die vrijwilliger(s).

4.26 Aansprakelijkheid voor andere schade dan schade aan stoffelijke zaken van bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk iedere vorm van gevolgschade.

4.27 Iedere aansprakelijkheid van het Schildpaddencentrum is per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van een ticket dat voor desbetreffende bezoeker op dat moment geldt. Als het Schildpaddencentrum echter ter zake van de schade verzekerd is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot dat bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van het Schildpaddencentrum in het desbetreffende geval, verhoogd met het eigen risico dat het Schildpaddencentrum ter zake een schadegeval volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen) draagt.

Artikel 5. Voorwaarden Abonnement

5.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op een abonnement dat door het Schildpaddencentrum wordt verkocht.

5.2 Het daadwerkelijk bestellen van een abonnement houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

5.3 Een abonnement geeft op bezoekdagen toegang tot het Schildpaddencentrum. Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een abonnementsovereenkomst wordt afgesloten voor een aaneengesloten periode van 12 maanden. De dag van aanschaf geldt als eerste dag van deze periode. Een abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de geldigheidstermijn automatisch beëindigd.

5.4 Het Schildpaddencentrum behoudt zich het recht voor de abonnementsovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang op te zeggen als daartoe een redelijke grond bestaat. Die redelijke grond bestaat in ieder geval als de abonnementhouder zich – ondanks ten minste één aanmaning daartoe – niet aan de bezoekersvoorwaarden houdt. Een tussentijdse opzegging geeft de abonnementhouder geen recht op vergoeding van schade of op terugbetaling van het abonnementsgeld over de resterende looptijd van het aanvankelijke abonnement.

5.5 De aan een abonnement gekoppelde barcode of QR code wordt gescand van het scherm van een smartphone of tablet. Als dit niet mogelijk is moet de barcode of QR code uitgeprint worden aangeboden. De barcode of QR code mag alleen in kleur of zwart-wit worden uitgeprint op blanco A4-papier zonder aanpassingen met een goede kwaliteit. Een uitgeprinte barcode of QR code mag niet gevouwen of beschadigd worden. Hiermee verliest een abonnement zijn geldigheid.

5.6 De abonnementhouder geeft het Schildpaddencentrum toestemming om zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van het Schildpaddencentrum, voor zover deze gegevens voor de administratie van het abonnement noodzakelijk zijn. De persoonsgegevens worden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd bewaard.

Artikel 6. Voorwaarden Cadeaubon

6.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op een Cadeaubon die door het Schildpaddencentrum wordt uitgegeven. Door gebruik te maken van een door het Schildpaddencentrum uitgegeven Cadeaubon aanvaard je deze voorwaarden en verbind je ertoe deze na te leven.

6.2 Iedere door het Schildpaddencentrum uitgegeven Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode of tekstcode zijn. De code wordt slechts eenmaal verstrekt en dient u zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het per ongeluk wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

6.3 Het Schildpaddencentrum behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele e-mail waarin de code is opgenomen en in het geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

6.4 Om een Cadeaubon te gebruiken moet je de geselecteerde producten aan je winkelwagen toevoegen. Tijdens het afrekenen vul je in het veld “Waardebon toepassen” de exacte code in.

6.5 Een door het Schildpaddencentrum uitgegeven Cadeaubon is alleen inwisselbaar tijdens het afrekenen van bestellingen via website Schildpaddencentrum.nl.

6.6 De waarde van een Cadeaubon kan slechts eenmalig worden ingewisseld. De waarde van een Cadeaubon inclusief restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.

6.7 Indien het totaalbedrag van de bestelling of aankoop hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon moet het verschil betaald worden met een andere betaalmethode.

6.8 Het is niet toegestaan een Cadeaubon te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven.

6.9 Een Cadeaubon is 24 maanden geldig, gerekend vanaf datum uitgifte.

Artikel 7. Donatievoorwaarden

7.1 Door te doneren aan het Schildpaddencentrum ga je akkoord met de navolgende voorwaarden:

7.2 Aan een donatie kunnen geen rechten worden ontleend.

7.3 Een donatie wordt geheel vrijwillig gedaan.

7.4 Een donatie is niet-herroepbaar.

7.5. Uiterlijk 24 maanden na datum van doneren kan een schriftelijke bevestiging van een gedane donatie worden opgevraagd.

Artikel 8. Verkoopvoorwaarden 

8.1 Toepasselijkheid

Stichting Schildpaddencentrum Nederland (hierna te noemen het Schildpaddencentrum) levert onder de handelsnaam Winkel Schildpaddencentrum producten die aan schildpadden zijn gerelateerd.
Op alle aanbiedingen zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze verkoopvoorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van de verkoopvoorwaarden aanvaardt.

8.2 Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van het Schildpaddencentrum zijn vrijblijvend en het Schildpaddencentrum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door het Schildpaddencentrum.
Het Schildpaddencentrum is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd maakt het Schildpaddencentrum dit binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling per e-mail kenbaar.

8.3 Prijzen

De prijzen voor de aangeboden producten in de winkel zijn in euro’s vermeld, inclusief verschuldigde BTW, exclusief verpakkingskosten, verzendkosten en verwerkingskosten.
Verpakkingskosten, verzendkosten en verwerkingskosten worden door het bestelsysteem van de winkel berekend. Als de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door het Schildpaddencentrum.

8.4 Levering

Na ontvangst van je betaling zal op werkdagen (maandag t/m vrijdag) in de regel binnen 24 uur tot levering van de producten worden overgegaan. De maximale leveringstermijn is 30 dagen. Overschrijding van deze leveringstermijn geeft je het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

8.5 Afkoelingsperiode/Recht op annulering/Bedenktijd

Je hebt het recht de bestelling binnen vijftien (15) dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De datum van aflevering zal als eerste (1e) dag worden gerekend. Op de bestelling betrekking hebbende reeds geleverde producten moeten binnen vijf (5) werkdagen na annulering door je retour worden gezonden.
Retourzendingen van reeds geleverde producten worden in dit geval slechts geaccepteerd als de verpakking onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten van retourzendingen voor jouw rekening komen.

8.6 Reclames en aansprakelijkheid

Je hebt recht op deugdelijke producten. Je hebt echter de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dit niet het geval is, moet je het Schildpaddencentrum daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijftien (15) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis geven. Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft het Schildpaddencentrum de keuze deze tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de prijs daarvan te restitueren. Als je producten om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht deze binnen vijftien (15) dagen na aflevering aan het Schildpaddencentrum te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd als de verpakking onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten van retourzendingen voor jouw rekening komen.

8.7 Bestellingen/Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en het Schildpaddencentrum, is het Schildpaddencentrum niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door het Schildpaddencentrum.

8.8 Persoonsgegevens

Je bestelgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van je bestelling in de vorm van verzending en facturering. Als je gegevens worden vastgelegd zal dit in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens zullen op geen enkele wijze ooit aan derden ter beschikking worden gesteld noch intern worden gebruikt voor reclame- of liefdadigheidsdoeleinden.

8.9 Klantaccount

Een klantaccount wordt inactief als 6 maanden achtereen met het account in webwinkel Schildpaddencentrum.nl geen bestelling is geplaatst of op het account niet is ingelogd. Inactieve accounts worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijderd.

8.10 Winnaars van Prijzen

Loting tussen inzenders van beoordelingen geschiedt per kwartaal in de eerste week na afloop van het kwartaal. De besteldatum is hiervoor bepalend. Winnaars van prijzen ontvangen automatisch bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

8.11 Klachten en Klantenservice

Als je klachten of vragen hebt omtrent door het Schildpaddencentrum geleverde producten of over de bestelprocedure, gebruik dan bij voorkeur het contactformulier. Binnen 5 dagen sturen we je per e-mail een voorstel ter afhandeling van je klacht. Als het voorstel ter afhandeling van de klacht niet naar wens is, zal het Schildpaddencentrum instemmen met bemiddeling door de Consumentenbond of door een andere door de klant aan te wijzen externe geschillencommissie of ombudsman.
Het Schildpaddencentrum is niet aangesloten bij een externe geschillencommissie of -organisatie ter afhandeling van klachten. Het Schildpaddencentrum bezit geen klantenservice waarop de consumentenbescherming bellen naar klantenservice via informatietarief van toepassing is.

8.12 Diversen

Als je door middel van het bestelsysteem opgave doet van een adres, is het Schildpaddencentrum gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je het Schildpaddencentrum kenbaar maakt dat je bestellingen aan een ander adres moeten worden gezonden.

8.13 Bestemming en opbrengsten

Opbrengsten verkregen uit de verkoop van producten worden volledig gebruikt om het doel van het Schildpaddencentrum te realiseren.

8.14 Privacy en Cookies

Als het Schildpaddencentrum persoonlijke gegevens van je vastlegt word je daarover geïnformeerd. Je hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je gegevens niet worden vastgelegd of worden verwijderd. Dat kan echter betekenen dat je geen producten door het Schildpaddencentrum geleverd krijgt of geen informatieve berichten ontvangt. De door je opgegeven informatie kan worden gebruikt om diensten en informatiemateriaal aan te passen aan jouw wensen. Daarnaast kunnen je gegevens door het Schildpaddencentrum worden gebruikt voor het toepassen van Vaste Klant Korting. Het Schildpaddencentrum registreert je gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als er onjuiste gegevens over je zijn vastgelegd, zal het Schildpaddencentrum deze gegevens corrigeren of verwijderen. Je kan een verzoek daartoe richten aan het stichtingsbestuur van het Schildpaddencentrum.
De geregistreerde gegevens zijn niet zonder je toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder je toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

  • Het noodzakelijk is voor het leveren van producten door het Schildpaddencentrum;
    Voordat je gegevens eventueel aan een andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld;
  • Het Schildpaddencentrum hiertoe wettelijk verplicht wordt;
  • Het noodzakelijk is om de rechten van klanten van het Schildpaddencentrum te beschermen inzake geleverde producten;
  • Het noodzakelijk is om de rechten van het Schildpaddencentrum te beschermen.

Met betrekking tot toepassing van cookies merkt het Schildpaddencentrum het volgende op:

Bij het gebruik van de webwinkel worden kleine tekst bestandjes, zogeheten functionele cookies, op je computer opgeslagen. De cookies worden toegepast om de webwinkel beter te laten functioneren. Zo hoef je niet elke keer dezelfde informatie in te voeren en wordt bijvoorbeeld de inhoud van je winkelwagen bewaard. Functionele cookies hebben nauwelijks gevolgen voor je privacy.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Je kan cookies echter op elk gewenst moment van je computer verwijderen via het menu van je browser.
Als je de website gebruikt gaat het Schildpaddencentrum ervan uit dat je bekend bent en akkoord gaat met hetgeen hiervoor ten aanzien van cookies is vermeld.

Om misbruik van je gegevens te voorkomen verzoekt het Schildpaddencentrum je nooit je inloggegevens op te geven, behalve wanneer je inlogt op je winkelaccount. Let er op dat je altijd inlogt op https://www.schildpaddencentrum.nl waarbij een slotje en het woord ‘Veilig’ aan de rechter- of linkerzijde in je browserbalk zichtbaar zijn. Dit duidt op een beveiligde internetomgeving.

8.15 Copyright

Copyright © – Schildpaddencentrum. Alle rechten voorbehouden. Op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, beeldmerken, namen, handelsnamen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij het Schildpaddencentrum en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op natuurlijke personen en rechtspersonen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Schildpaddencentrum. 

Slotbepalingen

Op de voorwaarden en alle daarop gebaseerde geschillen is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake worden alleen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Het Schildpaddencentrum houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Versie

AVSSN28042024