Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Stichting Schildpaddencentrum Nederland: (verder te noemen het Schildpaddencentrum), gevestigd J Keplerweg 26 (2408 AC) te Alphen aan den Rijn, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen voorwaarden).

1.a Schildpaddencentrum: het gebouw waarbinnen zich de faciliteiten en schildpaddenverblijven bevinden, inclusief buitenterras en parkeerterrein.

1.b Winkel Schildpaddencentrum: Een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnaam van het Schildpaddencentrum.

1.c Product: een artikel of winkelartikel dat binnen de fysieke winkel van het Schildpaddencentrum of webwinkel Schildpaddencentrum.nl te koop wordt aangeboden.

1.d Entreebewijs: een bewijs dat aan de kassa van het Schildpaddencentrum is verkregen nadat geld is betaald en op een bezoekdag toegang geeft tot het Schildpaddencentrum.

1.e Receptionist(e): Een personeelslid of vrijwilliger van het Schildpaddencentrum die werkzaamheden verricht in de receptie c.q. aan de kassa.

1.f Online entreebewijs: een bewijs voorzien van QR code dat via e-mail is verkregen nadat de betaling middels iDEAL, Bancontact, PayPal of Bankoverschrijving succesvol is afgerond en op een bezoekdag toegang geeft tot het Schildpaddencentrum.

1.g Bezoeker: een ieder die zich al dan niet met goedvinden van het Schildpaddencentrum binnen het Schildpaddencentrum, op het buitenterras of parkeerterrein bevindt.

1.h Abonnementhouder: een ieder die met het Schildpaddencentrum een overeenkomst heeft gesloten, waarbij een eenmalige betaling wordt gedaan, met het recht op bezoekdagen het Schildpaddencentrum gedurende een periode van 12 maanden te mogen bezoeken.

1.i Cadeaubon: een via e-mail verkregen waardebon die wordt uitgegeven door het Schildpaddencentrum en de ontvanger naar eigen keuze in de fysieke winkel van het Schildpaddencentrum of webwinkel Schildpaddencentrum.nl kan besteden. Het bedrag dat door de Cadeaubon wordt vertegenwoordigd heeft dezelfde functie als ruilmiddel baar papiergeld, tot het bedrag dat is gekoppeld aan de Cadeaubon.

1.j Verdienpunten: de punten die geregistreerde klanten kunnen verdienen wanneer zij producten bestellen in webwinkel Schildpaddencentrum.nl.

1.k Uiterlijk geleverd: voor bestellingen geldt een levertijd van 1 tot 5 werkdagen. In 90% van de bestellingen wordt binnen 2 werkdagen geleverd. Doordat het verzenden van bestellingen wordt uitbesteed aan PostNL kan de levertijd niet worden gegarandeerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

2.2 Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun inhoud over het geheel niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.

2.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal het Schildpaddencentrum in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Voorwaarden Online Entreebewijs

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op een online entreebewijs dat door het Schildpaddencentrum wordt verkocht.

3.2 Het daadwerkelijk bestellen van een online entreebewijs houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3.3 Een online entreebewijs is 1 jaar geldig vanaf datum aankoop en geeft op een bezoekdag toegang tot het Schildpaddencentrum.

3.4 De aan een online entreebewijs gekoppelde QR code wordt gescand van het scherm van een smartphone of tablet. Als dit niet mogelijk is dient de QR code uitgeprint te worden aangeboden. De QR code mag alleen in kleur of zwart-wit worden uitgeprint op blanco A4-papier zonder aanpassingen met een goede kwaliteit. De QR code mag niet gevouwen of beschadigd worden. Hiermee verliest een online entreebewijs zijn geldigheid.

3.5 Als een online entreebewijs voor meerdere personen wordt aangemaakt, dienen deze personen het Schildpaddencentrum gelijktijdig te bezoeken. Gescheiden bezoeken is niet mogelijk.

3.6 Een online entreebewijs kan niet worden geannuleerd, niet worden teruggenomen, niet worden omgewisseld voor geld of vervangen en de geldigheidsduur kan niet worden verlengd.
Opmerking: De aankoop van een online entreebewijs kan niet worden ontbonden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van een online entreebewijs (ticket) valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3 BW betreffende tijdsgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdsgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet op basis van deze wet geretourneerd kunnen worden.

3.7 Een online entreebewijs mag niet worden doorverkocht en is niet geldig in combinatie met acties of kortingsbonnen.

3.8 Het Schildpaddencentrum is gerechtigd voor een online entreebewijs verwerkingskosten in rekening te brengen. Deze verwerkingskosten zijn gebaseerd op de tarieven van betaalproviders (iDEAL, Bancontact en PayPal) alsmede facilitaire dienstverleners (verwerking digitale bestelformulieren en Bankoverschrijvingen).

Artikel 4. Voorwaarden Bezoekers

4.1 Deze voorwaarden (tevens genoemd ‘Bezoekersreglement’) zijn verbonden aan iedere verkoop dan wel uitgifte van een entreebewijs of een abonnement.

4.2 Door zich binnen het Schildpaddencentrum te bevinden, aanvaardt de bezoeker deze voorwaarden.

Handhaving

4.3 Het Schildpaddencentrum is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van deze voorwaarden gerechtigd de desbetreffende bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het Schildpaddencentrum te ontzeggen. Het Schildpaddencentrum kan voorts al datgene doen dat dienstbaar is of nodig wordt geacht, waaronder het doen van aangifte bij de politie.

4.4 In verband met veiligheid en orde binnen het Schildpaddencentrum zijn op verschillende plaatsen zichtbaar camera’s opgesteld. Indien nodig kunnen opnames worden gebruikt bij de opsporing van eventuele ordeverstoring of ander ongewenst gedrag.

Verbodsbepalingen

Het is zonder uitdrukkelijke instemming van het Schildpaddencentrum verboden:

4.5 Zich binnen het Schildpaddencentrum te bevinden zonder geldig entreebewijs;

4.6 Schildpadden in verblijven te verstoren, te voeren, op ramen van verblijven te tikken en voorwerpen in verblijven te deponeren.

4.7 Aan het Schildpaddencentrum toebehorende of anderszins binnen het Schildpaddencentrum aanwezige zaken, waaronder begrepen schildpadden, (kunst)planten, meubilair, toe te eigenen, te stelen, te verstoren, te vernielen of te beschadigen alsmede buiten het Schildpaddencentrum te brengen;

4.8 Binnen het Schildpaddencentrum aanwezige zaken te gebruiken op een andere wijze dan waarvoor deze naar aard en inrichting bedoeld zijn, één en ander ter beoordeling aan het Schildpaddencentrum;

4.9 Zich binnen het Schildpaddencentrum voort te bewegen middels rollend materieel zoals fietsen, loopfietsen, skateboards en/of skeelers. Uitgezonderd zijn rolstoelen, kinderwagens, fietsen en stepjes van kinderen;

4.10 Het Schildpaddencentrum te bezoeken met honden. Aangelijnde hulp en geleidehonden zijn wel toegestaan;

4.11 Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, lawaai te veroorzaken, overlast te bezorgen of anderszins de orde binnen het Schildpaddencentrum te verstoren, één en ander ter beoordeling aan het Schildpaddencentrum;

4.12 Personeel en vrijwilligers werkzaam binnen het Schildpaddencentrum door woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten of hen dit te bemoeilijken, één en ander ter beoordeling aan het Schildpaddencentrum;

4.13 Afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken;

4.14 Goederen te koop aan te bieden;

4.15 Ballen, ballonnen, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens binnen het Schildpaddencentrum te brengen;

4.16 Gebruik te maken van foto-,video-, film, geluids- en andere opnameapparatuur, tenzij bestemd voor particulier en niet zakelijk gebruik;

4.17 Strafbare feiten te plegen of anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedrag te vertonen, één en ander ter beoordeling van het personeel het Schildpaddencentrum.

Gebodsbepalingen

4.18 Iedere bezoeker is gehouden op eerste aanvraag van het personeel van het Schildpaddencentrum een geldig entreebewijs of abonnement alsmede een geldig legitimatiebewijs te tonen;

4.19 iedere bezoeker is in het kader van de algemene veiligheid gehouden het personeel van het Schildpaddencentrum toe te staan door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken dan wel een veiligheidsfouillering uit te voeren;

4.20 Alle waarschuwingsborden alsmede instructies en aanwijzingen van het personeel van het Schildpaddencentrum dienen strikt en terstond in acht genomen te worden;

4.21 Groepen kinderen dienen te allen tijde begeleid te worden door een gezien het aantal kinderen voldoende aantal begeleiders. Uitgangspunt in deze is 1 begeleider op 5 kinderen;

4.22 Binnen het Schildpaddencentrum mag slechts op rustige en zachte toon worden gesproken en mag niet worden gerend;

4.23 Iedere bezoeker is gehouden het Schildpaddencentrum toe te staan binnen het Schildpaddencentrum beeld of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis door het Schildpaddencentrum, noch daarvoor enige financiële vergoeding verlangen.

Aansprakelijkheidsbeperking

4.24 Het verblijf van de bezoeker binnen het Schildpaddencentrum, alsmede het gebruik van de faciliteiten, het parkeerterrein alsmede van rolstoelen en/of kinderwagens, is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

4.25 Het Schildpaddencentrum is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Schildpaddencentrum of één of meer van haar personeelsleden of vrijwilligers, terwijl de schadeveroorzakende handelingen van het desbetreffende personeelslid of vrijwilliger geschiedden in de uitoefening van of verband hielden met de normale taken van dat personeelslid of de vrijwilliger.

4.26 Aansprakelijkheid voor andere schade dan schade aan stoffelijke zaken van bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk iedere vorm van gevolgschade.

4.27 Iedere aansprakelijkheid van het Schildpaddencentrum is per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van een entreebewijs dat voor desbetreffende bezoeker op dat moment geldt. Indien het Schildpaddencentrum echter ter zake van de schade verzekerd is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot dat bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van het Schildpaddencentrum in het desbetreffende geval, verhoogd met het eigen risico dat het Schildpaddencentrum ter zake een schadegeval volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen) dient te dragen.

Artikel 5. Voorwaarden Abonnement

5.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op een abonnement dat door het Schildpaddencentrum wordt verkocht.

5.2 Het daadwerkelijk bestellen van een abonnement houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

5.3 Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een abonnementsovereenkomst wordt afgesloten voor een aaneengesloten periode van 12 maanden. De dag van aanschaf geldt als eerste dag van deze periode. Een abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de geldigheidstermijn automatisch beëindigd. Aan het einde van de geldigheidstermijn is het optioneel de bestaande overeenkomst met een aaneengesloten periode van 12 maanden te verlengen. Het abonnement geeft op bezoekdagen toegang tot het Schildpaddencentrum.

5.4 Het Schildpaddencentrum behoudt zich het recht voor de abonnementsovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien daartoe een redelijke grond bestaat. Die redelijke grond bestaat in ieder geval als de abonnementhouder zich – ondanks ten minste één aanmaning daartoe – niet aan de bezoekersvoorwaarden houdt. Een tussentijdse opzegging geeft de abonnementhouder geen recht op vergoeding van schade of op terugbetaling van het abonnementsgeld over de resterende looptijd van het aanvankelijke abonnement.

5.5 De aan een abonnement gekoppelde QR code wordt gescand van het scherm van een smartphone of tablet. Als dit niet mogelijk is dient de QR code uitgeprint te worden aangeboden. De QR code mag alleen in kleur of zwart-wit worden uitgeprint op blanco A4-papier zonder aanpassingen met een goede kwaliteit. De QR code mag niet gevouwen of beschadigd worden. Hiermee verliest een abonnement zijn geldigheid.

5.6 Het Schildpaddencentrum is gerechtigd voor een abonnement verwerkingskosten in rekening te brengen. Deze verwerkingskosten zijn gebaseerd op de tarieven van betaalproviders (iDEAL, Bancontact en PayPal) alsmede facilitaire dienstverleners (verwerking digitale bestelformulieren en Bankoverschrijvingen).

5.7 De abonnementhouder geeft het Schildpaddencentrum toestemming om zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van het Schildpaddencentrum, voor zover deze gegevens voor de administratie van het abonnement noodzakelijk zijn. De persoonsgegevens worden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd bewaard.

Artikel 6. Voorwaarden Cadeaubon

6.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op een Cadeaubon die door het Schildpaddencentrum wordt uitgegeven. Door gebruik te maken van een door het Schildpaddencentrum uitgegeven Cadeaubon aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

6.2 Iedere door het Schildpaddencentrum uitgegeven Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts eenmaal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

6.3 Alleen een originele Cadeaubon (inclusief de code) kan worden gebruikt en dient op verzoek aan het Schildpaddencentrum te worden verstrekt. Het Schildpaddencentrum behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele e-mail waarin de code is opgenomen en in het geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

6.4 Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de u geselecteerde producten in de “winkelmand” te plaatsen. Tijdens het afrekenen vult u in het veld “Kortingsbon toepassen” de exacte code in.

6.5 Een door het Schildpaddencentrum uitgegeven Cadeaubon is uitsluitend inwisselbaar bij bestellingen via website Schildpaddencentrum.nl en bij aankopen in de fysieke winkel van het Schildpaddencentrum.

6.6 Een Cadeaubon kan niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt.

6.7 Een Cadeaubon of restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

6.8 Indien het totaalbedrag van de bestelling of aankoop hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

6.9 Het is niet toegestaan een Cadeaubon te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven.

6.10 Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen de Cadeaubon gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

Artikel 7. Voorwaarden Verdienpunten

7.1 Door deelname aan het verdienpuntensysteem gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden:

7.2 Alleen klanten die digitaal geregistreerd staan in de database van Winkel Schildpaddencentrum kunnen deelnemen aan het verdienpuntensysteem.

7.3 Een klant heeft alleen recht op verdienpunten bij aanschaf van door Winkel Schildpaddencentrum geselecteerde producten.

7.4 De desbetreffende punten worden slechts door de klant verdiend op het moment dat de betaling van het aangeschafte product volledig is afgerond of op het moment dat er een onderlinge betalingsregeling door beide partijen is overeengekomen en in gang is gezet.

7.5 Punten kunnen alleen worden verdiend door klanten waarvan de volledige contactgegevens digitaal staan geregistreerd in de database van Winkel Schildpaddencentrum, anoniem verdienen van punten is niet mogelijk.

7.6 Winkel Schildpaddencentrum behoudt zich het recht voor om het aantal punten dat verdiend kan worden bij aanschaf van de geselecteerde producten tussentijds aan te passen.

7.7 Verdienpunten kunnen alleen worden ingewisseld bij door Winkel Schildpaddencentrum geselecteerde producten.

7.8 Winkel Schildpaddencentrum behoudt zich het recht voor om het aantal verdienpunten dat benodigd is bij inwisseling tussentijds aan te passen.

7.9 Bij annulering van een bestelling of het ruilen van producten vervallen de reeds daarbij verdiende punten.

7.10 Verdienpunten zijn niet geldig in combinatie met andere acties, tenzij anders aangegeven.

7.11 Verdienpunten zijn persoonsgebonden en zijn gekoppeld aan één account. Indien 6 maanden achtereen op het account niet is ingelogd of geen bestelling is geplaatst, wordt het account als inactief beschouwd en komen de aan het account gekoppelde verdienpunten te vervallen.

7.12 Verdienpunten zijn niet overdraagbaar.

7.13 Het combineren van verdienpunten van verschillende klanten is niet mogelijk.

7.14 Het gelijktijdig inwisselen en verdienen van punten bij één product is niet mogelijk.

7.15 Verdienpunten zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld, eventuele restitutie is niet mogelijk.

7.16 Winkel Schildpaddencentrum behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid verdienpunten te wijzigen die niet voldoen aan de voorwaarden of waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog en/of misbruik.

7.17 Winkel Schildpaddencentrum behoudt zich het recht voor om het inleveren c.q. het inwisselen van verdienpunten te weigeren indien de klant niet heeft voldaan aan de voorwaarden of indien er het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog en/of misbruik.

Artikel 8. Verkoopvoorwaarden 

8.1 Toepasselijkheid

Stichting Schildpaddencentrum Nederland (hierna te noemen het Schildpaddencentrum) levert onder de handelsnaam Winkel Schildpaddencentrum producten die aan schildpadden zijn gerelateerd.
Op alle aanbiedingen zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze verkoopvoorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de verkoopvoorwaarden aanvaardt.

8.2 Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van het Schildpaddencentrum zijn vrijblijvend en het Schildpaddencentrum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door het Schildpaddencentrum.
Het Schildpaddencentrum is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd maakt het Schildpaddencentrum dit binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling per e-mail kenbaar.

8.3 Prijzen

De prijzen voor de aangeboden producten in de winkel zijn in euro’s vermeld, inclusief verschuldigde BTW, exclusief verpakkingskosten, verzendkosten en verwerkingskosten.
Verpakkingskosten, verzendkosten en verwerkingskosten worden door het bestelsysteem van de winkel berekend. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door het Schildpaddencentrum.

8.4 Levering

Na ontvangst van uw betaling zal in de regel binnen 48 uur tot levering van de producten worden overgegaan. De maximale leveringstermijn is 30 dagen. Overschrijding van deze leveringstermijn geeft u het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

8.5 Afkoelingsperiode/Recht op annulering/Bedenktijd

U heeft het recht de bestelling binnen vijftien (15) dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De datum van aflevering zal als eerste (1e) dag worden gerekend.

8.6 Reclames en aansprakelijkheid

U heeft recht op deugdelijke producten. U heeft echter de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u het Schildpaddencentrum daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijftien (15) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft het Schildpaddencentrum de keuze deze tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de prijs daarvan te restitueren. Indien u producten om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht deze binnen vijftien (15) dagen na aflevering aan het Schildpaddencentrum te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8.7 Bestellingen/Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en het Schildpaddencentrum, is het Schildpaddencentrum niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door het Schildpaddencentrum.

8.8 Persoonsgegevens

Uw bestelgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van uw bestelling in de vorm van verzending en facturering. Indien uw gegevens worden vastgelegd zal dit in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens zullen op geen enkele wijze ooit aan derden ter beschikking worden gesteld noch intern worden gebruikt voor reclame- of liefdadigheidsdoeleinden.

8.9 Beoordelingen/Reviews

Het Schildpaddencentrum verzamelt beoordelingen (ook bekend als reviews) via het platform van Customer Reviews (CR). Door uw naam en e-mailadres op te geven stemt u ermee in dat het Schildpaddencentrum deze gegevens deelt met Customer Reviews (CR). Hierdoor kan de beoordeling worden gekoppeld aan uw bestelling en tevens worden geplaatst op Schildpaddencentrum.nl. Customer Reviews (CR) heeft maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

8.10 Winnaars van Prijzen

Loting tussen inzenders van beoordelingen geschiedt per kwartaal in de eerste week na afloop van het kwartaal. De besteldatum is hiervoor bepalend. Winnaars van prijzen ontvangen automatisch bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

8.11 Klachten en Klantenservice

Als u klachten of vragen heeft omtrent door het Schildpaddencentrum geleverde producten of over de bestelprocedure, gebruik dan bij voorkeur het contactformulier. Binnen 5 dagen sturen wij u per e-mail een voorstel ter afhandeling van uw klacht. Als het voorstel ter afhandeling van de klacht niet naar wens is, zal het Schildpaddencentrum instemmen met bemiddeling door de Consumentenbond of door een andere door de klant aan te wijzen externe geschillencommissie of ombudsman.
Het Schildpaddencentrum is niet aangesloten bij een externe geschillencommissie of -organisatie ter afhandeling van klachten. Het Schildpaddencentrum bezit geen klantenservice waarop de consumentenbescherming bellen naar klantenservice via informatietarief van toepassing is.

8.12 Diversen

Indien u door middel van het bestelsysteem opgave doet van een adres, is het Schildpaddencentrum gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u het Schildpaddencentrum kenbaar maakt dat uw bestellingen aan een ander adres dienen te worden gezonden.

8.13 Bestemming en opbrengsten

Opbrengsten verkregen uit de verkoop van producten worden volledig gebruikt om het doel van het Schildpaddencentrum te realiseren.

8.14 Privacy en Cookies

Als het Schildpaddencentrum persoonlijke gegevens van u vastlegt wordt u daarover geïnformeerd. U heeft altijd de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden vastgelegd of worden verwijderd. Dat kan echter betekenen dat u geen producten door het Schildpaddencentrum geleverd krijgt of geen informatieve berichten ontvangt. Uw gegevens kunnen door het Schildpaddencentrum worden gebruikt om winkelervaring te personaliseren en zodoende winkelverkoop te bevorderen. Het Schildpaddencentrum registreert uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als er onjuiste gegevens over u zijn vastgelegd, zal het Schildpaddencentrum deze gegevens corrigeren of verwijderen. U kunt uw verzoek daartoe richten aan het stichtingsbestuur van het Schildpaddencentrum.
De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

  • Het noodzakelijk is voor het leveren van producten door het Schildpaddencentrum;
    Voordat uw gegevens eventueel aan een andere partij worden medegedeeld wordt u hiervan op de hoogte gesteld;
  • Het Schildpaddencentrum hiertoe wettelijk verplicht wordt;
  • Het noodzakelijk is om de rechten van klanten van het Schildpaddencentrum te beschermen inzake geleverde producten;
  • Het noodzakelijk is om de rechten van het Schildpaddencentrum te beschermen.

Met betrekking tot toepassing van cookies merkt het Schildpaddencentrum het volgende op:
Bij het gebruik van de website worden kleine tekst bestandjes, zogeheten cookies, op uw computer opgeslagen. De cookies worden toegepast om de webwinkel beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de webwinkel te verkrijgen. Cookies vergroten ook het winkelgemak. Zo hoeft u niet elke keer dezelfde informatie in te voeren en wordt bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagen bewaard. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt cookies echter op elk gewenst moment van uw computer verwijderen via het menu van uw browser.
Als u de website gebruikt gaat het Schildpaddencentrum ervan uit dat u bekend bent en akkoord gaat met hetgeen hiervoor is vermeld.
Om misbruik van uw gegevens te voorkomen verzoekt het Schildpaddencentrum u nooit uw inloggegevens op te geven, behalve wanneer u inlogt op uw winkelaccount. Let er op dat u altijd inlogt op https://www.schildpaddencentrum.nl waarbij een slotje en het woord ‘Veilig’ aan de rechter- of linkerzijde in uw browserbalk zichtbaar zijn. Dit duidt op een beveiligde internetomgeving.

Slotbepalingen

Op de voorwaarden en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Het Schildpaddencentrum houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Versie: AVSSN19042021