ANBI SSN

Naam:
Stichting Schildpaddencentrum Nederland

Verkorte naam:
SSN

Werknaam:
Schildpaddencentrum

Oprichtingsdatum:
5 februari 1990

KvK:
41168086

RSIN / Fiscaalnummer:
8789228

Begindatum ANBI:
1 januari 2008

Contactgegevens:
J Keplerweg 26
2408 AC Alphen a/d Rijn (NL)
Telefoon: 0900-schildpad / 0900-72 44 537
Contactformulier

IBAN:
NL96 RABO 0391 6498 92
BIC/SWIFT: RABONL2U

Bestuurssamenstelling:
Dhr. W. v/d Bosch
Voorzitter a.i.
(vrijwilliger/onbezoldigd)

Mw. K.J. Forsman
Secretaris a.i.
(vrijwilliger/onbezoldigd)

Vacature
Penningmeester
(vrijwilliger/onbezoldigd)

Vacature
Algemeen bestuurslid
(vrijwilliger/onbezoldigd)

Vacature
Algemeen bestuurslid
(vrijwilliger/onbezoldigd)

Beleidsplan:
Op deze pagina tref je het beleidsplan aan van Stichting Schildpaddencentrum Nederland (verder te noemen SSN). Het beleidsplan is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van beheer en bestuur van SSN. Het beleidsplan voorziet in de onderdelen bestuur, communicatie, financiën, ambitie, beloningsbeleid en doelstelling. De betreffende onderdelen worden hieronder nader besproken c.q. toegelicht.

Bestuur:
Het bestuur van SSN is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. SSN heeft een bestuur dat bestaat uit vijf bestuursleden; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden met algemene bestuurstaken. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd. Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van SSN en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de vijf bestuursleden.

Gedragscode:
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. komen niet voor rekening van SSN.

Vergaderen:
Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.

Communicatie:
SSN hecht er veel waarde aan om met lage kosten belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk. Dat betekent dat er op dit gebied alleen met vrijwilligers gewerkt wordt. Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Niet alleen over de werkwijze en financiële positie van SSN, maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of teleurstellingen.

De website www.schildpaddencentrum.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) vrienden, supporters en vrijwilligers. Op de website is tevens algemene informatie te vinden over het Schildpaddencentrum. Het is mogelijk om online vriend van het Schildpaddencentrum te worden. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.
Jaaroverzichten en/of nieuwsbrieven worden aan vrienden, supporters en sponsors verstuurd en worden tevens op de website geplaatst.

SSN wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er nagenoeg geen fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels digitaal. Voor bepaalde projecten of activiteiten wordt gericht materiaal ontwikkeld, waarvoor bij voorkeur een sponsor gezocht wordt.

Financiën:
De activiteiten van SSN worden gefinancierd door schenkingen, sponsoring en winkelverkoop. Structurele financiële ondersteuning komt van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum. SSN werkt daarnaast met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Tevens wordt er regelmatig contact gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om projecten uit te voeren waarvan de opbrengst bestemd is voor SSN.

De kosten met betrekking tot het Schildpaddencentrum zijn zonder meer hoog te noemen. De hoge kosten liggen voornamelijk in het kunstmatig verwarmen van schildpadden. Schildpadden zijn immers reptielen en daarom volledig afhankelijk van omgevingswarmte.
De energiekosten van het Schildpaddencentrum zijn hierdoor aanzienlijk. Dit ondanks de zeer hoge isolatiewaarde van het Schildpaddencentrum in combinatie met toegepaste hoog rendement installaties.
Bij de huisvesting van moerasschildpadden zijn er daarnaast nog aanzienlijke kosten met betrekking tot gecompliceerde waterzuivering en waterbehandeling om infecties te voorkomen. Dit alles buiten de kosten die met dagelijkse voeding, diergeneeskundige behandelingen en technisch onderhoud zijn gemoeid.

SSN besteedt haar financiële middelen nagenoeg volledig aan de kosten die met het in stand houden van het Schildpaddencentrum zijn gemoeid. Concreet betekent dat een financieel beleid dat er vanuit gaat dat het huidig beschikbaar vermogen en de toezeggingen minimaal voldoende zijn om de komende drie jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Bij opheffing van SSN zal het vereffeningssaldo worden bestemd voor een doel dat het doel van SSN zoveel mogelijk nabij komt. De financiële situatie van SSN is openbaar. Een financiële rapportage verschijnt jaarlijks vóór 1 oktober. Deze is te vinden op de website.

Verder moet SSN voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De twee belangrijkste eisen zijn de 90%-eis en het bestedingscriterium. De 90%-eis houdt in dat een instelling zich voor minstens 90% moet inzetten voor het algemeen belang. Het bestedingscriterium houdt in dat een ANBI niet meer vermogen mag aanhouden dan voor het doel van de ANBI redelijkerwijs nodig is. Hierdoor wordt oppotten van vermogen voorkomen.

SSN heeft er bewust voor gekozen geen CBF-keurmerk of ander keurmerk aan te vragen. De reden daarvan is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een kostbare aangelegenheid is. SSN wil de inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan het Schildpaddencentrum. Vrienden, supporters en sponsors kunnen tijdens bezoekdagen dan ook zelf vaststellen op welke wijze gedoneerde gelden worden besteed.

Ambitie:
SSN is overtuigd van de eenvoud en waarde van kleine stappen op het grote geheel. Niettemin heeft SSN ambitie; deze is vertaald naar de volgende concrete doelstellingen voor de komende drie jaar:

 • Aanpassen ventilatiesysteem;
 • Vervangen van biologische waterzuiveringsinstallatie voor waterschildpadden en moerasschildpadden;
 • Nieuwe verblijven voor landschildpadden, waterschildpadden en moerasschildpadden;
 • Versterken van financiële reserve voor onderhoud aan het gebouw alsmede aan verblijven voor schildpadden en technische installaties;
 • Verhogen van bezoekersaantallen op de jaarlijkse bezoekdagen;
 • Voeren van campagne in de zomermaanden om het uitzetten (lees: dumpen in de vakantieperiode) van schildpadden in de vrije natuur tegen te gaan;
 • In samenwerking met Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum werven van nieuwe vrienden, supporters en sponsors;
 • In stand houden van het aantal vrijwilligers dat belast is met de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden binnen het Schildpaddencentrum.

Beloningsbeleid:
SSN is een volledige vrijwilligersorganisatie. Alle functies worden dan ook op vrijwillige basis (lees: onbezoldigd) uitgevoerd.

Doelstelling:

 • Permanente huisvesting evenals verzorging van een collectie landschildpadden, waterschildpadden en moerasschildpadden die door opvangactiviteiten van Stichting Schildpaddencentrum Nederland alsmede haar rechtsvoorganger Stichting Schildpaddenopvang Alphen aan den Rijn bijeen is gebracht;
 • Educatie op het gebied van landschildpadden, waterschildpadden, moerasschildpadden en zeeschildpadden;
 • Voorlichting met betrekking tot landschildpadden, waterschildpadden en moerasschildpadden in het algemeen en verzorging in het bijzonder.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Nieuwsbrief / Jaaroverzicht (pdf)

Financiële verantwoording:
Verkort Jaarrapport (pdf)

Standaardformulier publicatieplicht:
ANBI Algemeen (pdf)