ANBI SVS

Naam:
Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum

Verkorte naam:
SVS

Oprichtingsdatum:
7 februari 2009

KvK:
27336735

RSIN / Fiscaalnummer:
820425229

Begindatum ANBI:
7 februari 2009

Contactgegevens:
J Keplerweg 26-A
2408 AC Alphen a/d Rijn (NL)
Telefoon: 0900-schildpad / 0900-72 44 537
Contactformulier

IBAN:
NL64 RABO 0151 0329 47
BIC/SWIFT: RABONL2U

Bestuurssamenstelling:
Dhr. D.J. Forsman
Voorzitter
(vrijwillig/onbezoldigd)

Dhr. W. v/d Bosch
Penningmeester
(vrijwillig/onbezoldigd)

Vacature
Secretaris
(vrijwillig/onbezoldigd)

Beleidsplan:
Op deze pagina tref je het beleidsplan aan van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum (verder te noemen SVS). Het beleidsplan voorziet in de onderdelen bestuur, communicatie, financiën, ambitie, beloningsbeleid en doelstelling. De betreffende onderdelen worden hieronder nader besproken c.q. toegelicht.

Bestuur:
Het bestuur van SVS is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. SVS heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden; een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd. Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van SVS en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de drie bestuursleden.

Gedragscode:
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. komen niet voor rekening van SVS.

Vergaderen:
Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.

Communicatie:
SVS hecht er veel waarde aan om met lage kosten belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk. Dat betekent dat er op dit gebied alleen met vrijwilligers gewerkt wordt. Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Niet alleen over de werkwijze en financiële positie van SVS, maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of teleurstellingen.

De website www.schildpaddencentrum.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) vrienden en vrijwilligers. Op de website is tevens algemene informatie te vinden over het Schildpaddencentrum. Het is mogelijk om online vriend van het Schildpaddencentrum te worden en als supporter mee te spelen in de loterij van de Supportactie. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.
Jaaroverzichten en/of nieuwsbrieven worden aan vrienden, supporters en sponsors verstuurd en worden tevens op de website geplaatst.

SVS wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er nagenoeg geen fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels digitaal. Voor bepaalde projecten of activiteiten wordt gericht materiaal ontwikkeld, waarvoor bij voorkeur een sponsor gezocht wordt.

Financiën:
De activiteiten van SVS worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. SVS werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Tevens wordt er regelmatig contact gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om projecten uit te voeren waarvan de opbrengst bestemd is voor SVS.

SVS besteedt haar financiële middelen nagenoeg volledig aan de kosten die met het uitvoeren van de statutair vastgelegde doelstelling zijn gemoeid. Concreet betekent dat een financieel beleid dat er vanuit gaat dat het huidig beschikbaar vermogen en de toezeggingen minimaal voldoende zijn om de komende vijf jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het vermogen kan sterk wisselen doordat opbrengsten van inzamelingsacties gebruikt worden voor een maximale periode van vijf jaar. Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Met het vermogen mogen geen beleggingen worden gedaan. Bij opheffing van SVS vervalt het vermogen aan Stichting Schildpaddencentrum Nederland. De financiële situatie van SVS is openbaar. Een financiële rapportage verschijnt jaarlijks vóór 1 oktober. Deze is te vinden op de website.

Verder moet SVS voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De twee belangrijkste eisen zijn de 90%-eis en het bestedingscriterium. De 90%-eis houdt in dat een instelling zich voor minstens 90% moet inzetten voor het algemeen belang. Het bestedingscriterium houdt in dat een ANBI niet meer vermogen mag aanhouden dan voor het doel van de ANBI redelijkerwijs nodig is. Hierdoor wordt oppotten van vermogen voorkomen.

SVS heeft er bewust voor gekozen geen CBF-keurmerk of ander keurmerk aan te vragen. De reden daarvan is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een kostbare aangelegenheid is. SVS wil de inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de doelstelling, namelijk ondersteuning van het Schildpaddencentrum. Vrienden, supporters en sponsors kunnen tijdens bezoekdagen dan ook zelf vaststellen op welke wijze gedoneerde gelden worden besteed.

Ambitie:
Voor de komende vijf jaar heeft SVS de navolgende doelstellingen aan zich verbonden:

  • Hulp bieden bij het aanpassen van het ventilatiesysteem binnen het Schildpaddencentrum;
  • Hulp bieden bij het vervangen van de huidige biologische waterzuiveringsinstallatie voor waterschildpadden en moerasschildpadden binnen het Schildpaddencentrum;
  • Hulp bieden bij het realiseren van nieuwe verblijven voor landschildpadden, waterschildpadden en moerasschildpadden binnen het Schildpaddencentrum;
  • Promoten van het Schildpaddencentrum in de ruimste zin van het woord;
  • In samenwerking met het Schildpaddencentrum werven van nieuwe vrienden, supporters en sponsors;
  • Verdubbeling van het aantal supporters dat voor SVS meespeelt in de loterij van de Supportactie;
  • In stand houden van het aantal vrijwilligers dat belast is met de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden binnen het secretariaat van SVS.

Beloningsbeleid:
SVS is een volledige vrijwilligersorganisatie. Alle functies worden dan ook op vrijwillige basis (lees: onbezoldigd) uitgevoerd.

Doelstelling:
Het opwekken van belangstelling voor, alsmede het steunen van het Schildpaddencentrum en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Nieuwsbrief / Jaaroverzicht (pdf)

Financiële verantwoording:
Verkort Jaarrapport (pdf)

Standaardformulier publicatieplicht:
ANBI Algemeen (pdf)